مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق archive-A-10-24-25-d6e4371-1

در دهههـای گذشـته تحقیقـات زیـادی بـر روی اتـصالاتدرجای تیر – ستون و تقویت آنها صورت گرفتـه اسـت . ناکـافیبودن جزی یات اتصالات، خصوصﹰا اتصالات خارجی، باعث شدهاست که این اتصالات بهعنوان نقاط بحرانی در سازههـا ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه archive-A-10-24-16-119cad0-1

از آنجا که در اکثر موارد زمین واقعـی تحـت مطالعـه دارایپیچیدگیهای ذاتی است لذا انجام مدلسازیهای یک بعدی و یـاحتی دو بعدی برای نیل به مقاصد اکتشافی کافی نبوده و نیاز بهانجام مدلسازی سه بعدی ادامه مطلب…

By 92, ago