مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه archive-A-10-24-29-8786997-1

P P Q ١- مقدمه توسعه مدل یکبعدی دستگاه گردش خون با توجه به اینکهمیتواند شاخص بسیار مفیدی را برای شناخت بیماریهای دستگاهگردش خون معرفی کند و نیز میتواند به عنوان شـرایط مـرزیمدلسازیهای سه بعدی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان archive-A-10-24-21-f2a49c2-1

١- مقدمه در چند دهه اخیر، پیشرفتهای زیادی در زمینـه شـبیهسـازیفرایندهای شکلدهی فلـزات بـه کمـک روش اجـزای محـدودحاصل شده است. استفاده از نـرمافزارهـای تجـاری بـه منظـور طراحی و بهینه کردن فرایندهای شکلدهی بـه صـورت رقـابتیگسترش ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه archive-A-10-24-23-7624dbd-1

روش عددی بهبود یافته را مـیتـوان بـا در نظـر گـرفتن یـکهندسه خاص برای میدان جریان به عنوان هندسه مورد مطالعه بهترتوضیح داد. در این تحقیق جریان اغتشاشی عبوری از روی یک پله عقب گرد که ادامه مطلب…

By 92, ago