مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان archive-A-10-24-21-f2a49c2-1

١- مقدمه در چند دهه اخیر، پیشرفتهای زیادی در زمینـه شـبیهسـازیفرایندهای شکلدهی فلـزات بـه کمـک روش اجـزای محـدودحاصل شده است. استفاده از نـرمافزارهـای تجـاری بـه منظـور طراحی و بهینه کردن فرایندهای شکلدهی بـه صـورت رقـابتیگسترش ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه archive-A-10-24-16-119cad0-1

از آنجا که در اکثر موارد زمین واقعـی تحـت مطالعـه دارایپیچیدگیهای ذاتی است لذا انجام مدلسازیهای یک بعدی و یـاحتی دو بعدی برای نیل به مقاصد اکتشافی کافی نبوده و نیاز بهانجام مدلسازی سه بعدی ادامه مطلب…

By 92, ago