مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه archive-A-10-24-16-119cad0-1

از آنجا که در اکثر موارد زمین واقعـی تحـت مطالعـه دارایپیچیدگیهای ذاتی است لذا انجام مدلسازیهای یک بعدی و یـاحتی دو بعدی برای نیل به مقاصد اکتشافی کافی نبوده و نیاز بهانجام مدلسازی سه بعدی ادامه مطلب…

By 92, ago