در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بررسی تأثیر آرایش گودالهای باز در کاهش ارتعاشات ناشی از عملکرد ماشین آلات ضربه ای با استفاده از مدل اجزا ی محدود

آرش محمدی فارسانی* و امیر مهدی حلبیان**
دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

(دریافت مقاله: ٨/١١/١٣٨۶- دریافت نسخه نهایی: ٢١/۶/١٣٨٨)

چکیده – ماشین آلات ضربهای نظیر چ کشها و پرسها در طی عمل کرد خود ارتعاشات بسیار بزرگی را تولی د میکنن د، که در محی ط قاب ل توجهیبه اطراف انتشار مییابن د. وقتی امواج ناشی از این ارتعاشات به محی ط اطراف گسترش مییابن د، میتوانن د عمل کرد ماش ـین آلات ح ـساسمج ـاورخود را مخت ل کرده و یا بر روی ساکنین مجاور و یا کارگران ایجاد آلودگی صوتی کنن د. ی کی از راه کارهای م ـؤثر در کنت ـرل و ج داس ـازی اث ـراتارتعاشی ناشی از عمل کرد ماشین آلات به محی ط اطراف، ایجاد گودالهای باز در خا ک مجاور آنهاس ت. در تحقیق حاضر، بهطور خاص، به بررسی اثرگودالهای باز دوردیفی، که با فاصله از ی ک دیگر قرار میگیرن د، پرداخته میشود. در این راستا، عوامل مختلفی نظیر فاصله بین گوداله ـا، موقعی ـ تگودالها نسب ت به چشمه ارتعاش و عمق لایه خا ک، در نظر گرفته میشون د. ی ک م دل اجزای مح دود دو بع دی برای این منظور ساخته و تحلی ـ ل درحوزه زمان انجام ش ده اس ت. نتایج نشان میده د که وجود گودال در فواصلی از منبع ارتعاش، دامنه ارتعاش را کاهش میده د. همچن ـین تحلیله ـانشان میده د، استفاده از دو گودال باز برای ی ک لایه نیمهبینهای ت خا ک که در آن استفاده از ی ک گودال باز عم ﹰلا بی تأثیر اس ت، می توان ـ د دامن ـهارتعاش را، به ویژه در مجاورت گودال دوم، بهصورت قاب ل توجهی کاهش ده د..

واژگان کلیدی : موانع ارتعاش، گودالهای باز، ماشین آلات ضربه ای، کرنش مستوی، م دل اجزای مح دود

640085855

* – دانشجوی کارشناسی ارشد ** – استادیار
Effect of Vibration Barrier Arrangements on Controlling Vibrations in Shock-producing Equipment

A. Mohammadi Frasani and A. M. Halabian

Department of Civil Engineering, Isfahan University of Technology

Abstract: Hammers or presses commonly used in modern manufacturing facilities produce remarkable vibrations during their operation. Foundations supporting these machines experience powerful dynamic effects which may extend to the surrounding areas and affect workers, sensitive machines within the same facility, or the neighboring residential areas. To control free-field impact-induced vibrations, wave barriers may be constructed in the vicinity of the vibration source. This paper examines the efficiency of soft barriers (open trenches) on screening pulse-induced waves for foundations resting on a deep elastic layer or a layer of limited thickness underlain by rigid bedrock. The effectiveness of open trenches as wave barriers is examined for different cases of soil layer depth, arrangement for double trenches, and trench location. A 2D finite element model is constructed and some parametric analyses are performed in the time domain. Different arrangements of wave barriers in vibration isolation for shock-producing equipment are assessed for their efficiency. The results show that using the second trench could remarkably reduce the vibration amplitude. Finally, some guidelines are defined for their use

Keywords: Wave barriers, Open trenches, Shock producing machines, Finite element method.
١- مقدمه
به منظور کاهش دامنه ارتعاشات ناشـی از عملکـرد ماشـینآلات و یا جلوگیری از انتشار آنها به محـیط اطـراف، مـیتـوانموانع ارتعاشی نظیر گودالهای باز را در اطراف چشمه ارتعاش و در عمق لایه خاک احداث کرد. ایـن کـار بـه ایـن دلیـل انجـاممیشود که برخی از ماشین آلات نظیـر چکـشها و پرسـها طـیعملکردشان، تنشهای دینامیکی نـسبتا زیـادی بـه فونداسـیون وخاک اطراف خود وارد میکنند؛ ایـن تنـشها بـه شـکل مـوج ازطریق خاک، به محیط اطـراف خـود نفـوذ و گـسترش یافتـه وباعـث ارتعـاش نقـاط مختلـف و بـه ویـژه روی سـطح خـاک میشوند. بنابراین بدیهی اسـت چنانچـه در مجـاورت دسـتگاهمزبـور تجهیـزات حـساس دیگـری نـصب شـده باشـند، ایـنارتعاشات میتوانند عملکرد مناسب آنها را مختل و یا کـارگرانمشغول به کار را آزار دهند و حتی در برخی مواقع، انجام کار رابرای آنها ناممکن سازند . از دیگر مشکلاتی که ممکن اسـت بـهدلیل عدم تمهیدات لازم به وجود آید، اثرات سوء فیزیولوژیکیو روانی حاصل از این ارتعاشـات در نـواحی مـسکونی مجـاورآنهاست. به این ترتیب اهمیت لزوم در نظر گرفتن راهکارهـاییبرای حل این مسائل، مشخص می شود.

موانع جلوگیری کننده از ارتعاش یا موج، بهطور کلی بـه دونوع موانع نرم و موانع سخت تقسیمبندی میشوند. بـرای مثـالگودالهای باز و یا گودالهای پر شده با مصالح نـرم، نظیـر شـفتهبنتونیت، از جمله موانع نرم محسوب می شوند و گودالهـای پـرشده با بتن یا دیوارههای بتنی از جمله موانع سختاند.
مطالعات تحلیلی و آزمایشگاهی زیادی در مورد تأثیر موانـعارتعاش، در کاهش ارتعاشات و حداقل کردن آنها، برای ماشـینآلات رفت و برگشتی و ماشین آلات دورانی، انجام شده اسـتو اکثر آنها ارتعاشات را در نیم فضای همگن در نظر گرفتهانـد . بـه عنـوان مثـال وودز [۱] آزمایـشات صـحرایی را بـر اسـاس ارتعاشات سطحی برای بررسی جداسـازی ارتعاشـی گودالهـایباز انجام داد. وی گودالهای باز را در نزدیکی چـشمه ارتعـاش،جایی که امواج حجمـی حـاکمانـد، و دور از چـشمه ارتعـاش،جایی کـه امـواج رایلـی حـاکمانـد، مـورد بررسـی قـرار داد ودستورالعملهایی برای طراحی این گودالها ارائه داد، به طوری کـهدامنـ ههـای ارتعـاش تـا ۷۵ درصـد کـاهش یابـد. بـسکوس و همکاران[۲] برای مطالعه عملکرد گودالهای باز و گودالهـای پـرشده بهعنوان موانع جلوگیری کننده از ارتعـاش، از روش المـانمرزی در حوزه فرکانس استفاده کردند. آنها با انجـام مطالعـاتپارامتریک، به ارزیابی اهمیت هندسـههـای مختلـف، مـصالح ومقادیر مختلف پارامترهای دینامیکی پرداخته و دسـتورالعملهایمفیدی را برای مهندسان طراح ارائه دادند. احمد و الحـسینی[۳] نیز از روش المان مرزی استفاده کرده و مطالعـه ای پـارامتری درمورد تأثیر گودالهای باز و گودالهای پر شده، به منظورجداسازیارتعاشات هارمونیک انجام دادند. آنها تأثیر عواملی نظیـر عمـق،پهنا و مصالح مورد استفاده در گودالها را مطالعـه و یـک رونـدطراحی ساده را برای آنها پیشنهاد کردند. امـا در مـورد ارزیـابیعملکرد موانع موج در برابر ارتعاشات ناشی از بارهای گـذرا وتکرار شونده، مطالعات بسیار محدودی صـورت گرفتـه اسـت.
تأثیر گودا لهای باز و گودالهـای پـر شـده در کنتـرل ارتعاشـاتناشی از بارگذاریهای ترافیکی حاصل از حرکت قطار با محتویفرکانسی خیلی کم توسط یانگ و هونگ [۴] طـی یـک مطالعـهعددی مبتنی بر روش اجزا ی محدود با استفاده از المانهای نیمـهبینهایت مورد بررسی قرار گرفـت. آنهـا ضـمن بررسـی تـأثیر موانع ارتعاش در محـدودههـای مختلـف فرکـانس بارگـذاری،نتیجه گرفتند کـه اسـتفاده ار گـودال بـرای فرکانـسهای کـم درکاهش ارتعاشـات مناسـب نیـست. کـاتیس و همکـاران [۵] بـااستفاده از یک مدل المان مرزی در حوزه فرکانس، در خصوصجداسازی ارتعاشات، میزان تأثیر گودالهای باز و پـر شـده را بـاشمعهای توخالی و بتنـی مقایـسه کردنـد . آنهـا بـه ایـن نتیجـهرسیدند که گودالها نسبت به موانع شـمع مؤثرترنـد؛ بـه جـز درمورد ارتعاشاتی که طول موجهـای بزرگـی داشـته و اسـتفاده ازموانـع عمیـق نظیـر شـمعها عملـی تـر خواهـد بـود. النگـار و شهاب [۶] تأثیر هر کدام از موانـع نـرم و سـخت را در کـاهشارتعاشات ناشی از عملکرد ماشین آلات ضربهای مولـد بارهـایتکرار شونده، مورد بررسی قرار دادند. آنهـا بـا اسـتفاده از یـکمدل اجزای محدود دو بعدی، اثر یک گودال باز، یک گودال پرشده با مصالح نرم و یک دیواره بتنـی را بـهطـور جداگانـه، بـرکاهش دامنه ارتعاشات مطالعه کردند. عواملی نظیـر عمـق لایـهخ اک، موقعی ت گ ودال از لب ه فونداس یون و عم ق م دفونفونداسیون، در مطالعه آنها در نظر گرفته شـد و بـه ایـن نتیجـهرسیدند که موانع موج مورد بررسی، اعم از موانع نرم و سخت،برای جداسازی ارتعاش فونداسیونهای چکـش مـستقر بـر رویخاک نیمه بینهایت، مؤثر نیستند. همچنـین در خـصوص لایـهخاک با ضخامت محدود، تأثیر مانع موج با افزایش عمق گودالنسبت به ضخامت لایه خاک افزایش می یابـد . بـه عـلاوه، تـأثیرموانع موج نرم مانند گودالهای باز، از موانع مـوج سـخت نظیـردیواره بتنی بسیار بیشتر است و عمق مدفونی فونداسـیون رویعملکرد گودال نیز تأثیری ندارد.
با توجه به نتایج بهدست آمده در تحقیق النگار وشـهاب [۶] که نشان میداد در برخی موارد بهویژه برای خاک نیمه بینهایت اثر مانع موج نرم تأثیرقابل ملاحظه ای در کنترل ارتعـاش نـدارد،در مطالعه حاضر ضمن بررسی عوامل مذکور در تحقیـق اشـارهشده، آرایشهای مختلف چند گودال در کاهش دامنه ارتعاشـاتبرای خاک لایهای و نیمه بینهایت مـورد بررسـی قـرار گرفتـهاست. از این رو در این تحقیق، با استفاده از یـک مـدل اجـزای محدود دو بعدی، به بررسی تأثیر دو گـودال بـاز و بـا در نظـرگرفتن عواملی همچون: عمق لایه خاک، موقعیت گودالها از لبـهفونداسیون و همچنین فاصله گودالها نسبت به یکدیگر، پرداختهشده است . به منظور انجام یک مقایسه جامع، با حالتی که فقـطیک گودال وجود داشته باشد، از مدلهای یکسانی برای تحلیلهـااستفاده شده است . لازم به ذکر است که پـیش از ایـن در مـورداثر دو گودال و موقعیت آنها مطالعه ای صورت نگرفته است.

۲- روش تحقیق
۲-۱- تعریف مسئله، روش تحلیل و مشخصات مدل مسئله مورد بررسی در این تحقیق، یک فونداسـیون چکـشاست که بر روی لایهای از خاک به ضخامتD قرار گرفته و درزیر آن یک لایه سخت فرض مـیشـود . عـر ض فونداسـیونw بوده و فرض میشود دو گودال باز با دیواره های قائم، هر کـدامبه عرضb و عمقd و با فاصلهs از یکدیگر در مجاورت پـیچکش حفر شدهاند. گـودال نزدیکتـر بـه چـشمه ارتعـاش، درفاصلهxt از لبه فونداسیون قرار میگیرد. عرض گودال یک دهم عمق آن در نظر گرفته مـی شـود ((b=d/10. شـکل (۱) هندسـهمسئله را نشان میدهد که به دلیل تقارن، تنها نیمـی از آن مـوردتحلیل قرار می گیرد.
تحلیل، شرایط کرنش مستوی دو بعـدی را در نظرمـی گیـرد .

شکل ۱- گودالهای باز مورد استفاده برای جداسازی ارتعاش و پارامترهای هندسی مسئله
این فرض ممکن است تأثیر گودال را بهصـورت بیـشینه تخمـینبزند؛ زیرا از حرکت امواجی که در اطراف دیوارههـای گـودال درامتداد موازی با صفحه دیوارههـا حرکـت مـی کننـد، صـرف نظـرمی کند. ایـن حالـت تحلیـل بـرای تحلیـل موانـع مـوج بـهویـژهایزولاسیونهای مقاوم از دقت کافی برخوردار اسـت[۳]. از طرفـیدیگر، فرض کـرنش مـستوی تنهـا انتـشار امـواج دو بعـدی (در جهات قائم و افقی) را در نظر گرفته و از انتشار مـوج در جهـتدیگر افقی صرف نظر میکند که منجـر بـه کـاهش تخمـین تـأثیرگودال در کنترل ارتعاش میشود و بنابراین، این مسئله تا حدودیتأثیر گودال را در جداسازی ارتعاش تعدیل می کند. فونداسیونهای چکش، همواره به گونه ای طراحـی مـیشـوند کـه معمـولا خـاکاطراف و زیرین آنها در محدوده الاستیک باقی میماند. به عبـارتدیگر تغییر شکلهای پلاستیک به هیچ وجه مـورد انتظـار نخواهـدبود. از این رو خـاک محـدوده مـدل، الاسـتیک، همگـن و خطـیفرض می شود. همچنین تماس کاملی بین فونداسیون و خـاک، درنظر گرفته میشود. این فرض برای سطح تغییر شکلهای مجاز، درمورد فونداسیونهای ماشین آلات قابل توجیه است. بهعنـوان یـکفرض متعارف در دینامیک خاک، خصوصیات خـاک در سرتاسـرعمق لایه، یکنواخت در نظـر گرفتـه مـی شـود . در نهایـت پاسـخدینامیکی سیستم، تنها برای بار ضربه ای محاسبه می شود. این بدانمعناست که پاسخ دینامیکی سیستم، در ادامه پاسخ استاتیکی ناشیاز وزن ماشین آلات، فونداسیون و خاک بهدست آمـده اسـت. بـهمنظور انجام صحت سنجی، نتایج بهدست آمده از مدل بـسط دادهشده برای یک گودال با نتایج ارائه شده در مرجـع [۶] کـه در آنمشخصات مصالح لایه خاک بهصورت:
ســرعت مــوج برشــی در خــاک: m

s ۱۵۰ ؛ دانــسیته:
3kg

m 1800 ؛ نـسبت پواسـون : 0.3 ؛ میرایـی مـ صالح: 0.03 می باشند، مقایسه می گردد.

۲-۲- مدل اجزا ی محدود
با استفاده از نرم افزار ANSYS 8.0، مدل اجزای محدودی بر اساس مدل هندسی فرض شده بسط داده شده است. حـالتی کـه D=5d باشد، در شکل (۲) نشان داده شده است. در مدل اجزای محدود بسط داده شده، خاک با استفاده از المانهای مثلثی شـشگره ای، که دارای دو درجه آزادی انتقالی در هر گره است، مدلشده است.
اندازه المانها به جهت عدم حصول خطا در تحلیـل، حـدودیک هشتم تـا یـک پـنجم کوتـاهترین طـول مـوج رایلـی (λr) انتخاب شدهاند. با در نظر گرفتن سرعت موج برشی خاک و نیزپریود بارگذاری تکرار شونده برابر 0.02 ثانیه ، کوتاهترین طولموج برابر ۳ متر در نزدیکی فونداسیون و ۱۸ متر دور از چـشمهارتعاش بر اورد میشود. از این رو اندازه المانها حـدود نـیم متـر( 6/λr) در مجــاورت فونداســیون و حــدود ۳/۲ متــر دور از چشمه ارتعاش انتخاب شده اند. نسبت طـول بـه عـرض، بـرایهمه المانها، کمتر از ۲ در نظر گرفته شده و از تغییر ناگهـانی دراندازه المان اجتناب شده است. بلوک بتنـی فونداسـیون چکـشبا استفاده از المانهای تیر دوگرهای با دو درجه آزادی انتقـالی ویک درجه آزادی چرخشی برای هر گره تعریف شده اسـت. بـاتوجه به اینکه بلوک فونداسیون همانند یک جسم صلب حرکتمی کند و بار ضربه ای چکش نیز معمولا بهطور هم مرکز اعمـال میشود، بنابراین جاب هجـ ایی فونداسـیون تنهـا در راسـتای قـائمخواهد بود . لذا بایستی علاوه بر سـختی بـسیار زیـادی کـه بـهالمانهای تیر نسبت داده مـیشـود، اولـین المـان نیـز در مقابـلجابه جایی افقی و چرخشی مقیـد شـود. بـه ایـن ترتیـب، ایـن

شکل ۲- مدل اجزای محدود ساخته شده برای تحلیل؛ D=5d شکل ۳- المان مورد استفاده برای شرایط مرزی انتقالی
اطمینان حاصل میشود که فونداسـیون بـهصـورت یـک جـسمصلب و تنها در راستای قائم حرکت میکند.
شرایط مرزی متقارن در امتداد محور تقارن، بهوسـیله مقیـدکردن جاب ه جایی، در جهت افقی اعمـال مـی شـود . لایـه بـسیارسخت موجود در زیر لایه خاک، عم ﹰلا کلیه امواج برخـوردی رابازتاب خواهد کرد. بنابراین منطقی است کـه فـرض شـود ایـنلایه، یک مرز صلب را تشکیل می دهـد و در نتیجـه پایـه مـدل،گیردار فرض شود. در مسائل دینامیکی برای مدل کردن گـسترهنامحدود خاک، برای جلوگیری از بازتاب امواج منتشره در مدلبه سـمت داخـل مـدل، از مرزهـای مـصنوعی جـاذب اسـتفادهمیشود. موقعیت مرز مصنوعی به مقـدار میرایـی مـادی خـاک،محدوده فرکانسی مورد نظر، سرعت موج و مدت زمان تحریکبستگی دارد . در مرز سمت راست مدل، به هرگره مـرزی، یـکجفت از المانهای کلوین، یکـی در راسـتای قـائم و دیگـری درراستای افقی، نسبت داده میشود. این المان، مطـابق شـکل (۳)، شامل یک فنر خطی و یک میراگر است.
ضرایب سختی و میرایی مرزهای مصنوعی جاذب در واحدسطح، بر اساس روابط زیر به دست میآینـد ، نـواک و میتـوالی
[۸] و دیکس و راندلف [۹]:
Kr =[Sr1(ao,νs,δs) +iSr2(ao,νs,δs)]Gs /ro (۱) Ky =[Sy1(ao,νs,δs) +iSy2(ao,νs,δs)]Gs /ro (۲)
روابط (۱) و(۲) بـرای راسـتای شـعاعی و راسـتای قـائم ارائـه

شکل ۴- نمونه پاسخ تاریخچه زمانی ارتعاش قائم نقطهای روی سطح خاک به فاصله x/d=2.5 از لبه فونداسیون در حالتی که
Xt/d=1.5 و s/d=2 ،D/d=5

شدهاند؛ که در آنها،Kr وKy ، سـختیهای مخـتلط در راسـتاهایمذکورند.در این روابط همچنـینGs ، مـدول برشـی خـاک، or، فاص له چ شمه ارتع اش ت ا م ـرز م دل وSy1 ،Sr2 ،Sr1 و Sy2 پارامترهای بی بعدی اند که به فرکانس بیبعد oa ، نسبت پواسون νs، و میرایی مادی خاک ،tanδs، بستگی داشته و از نمودارهـایارائه شده در نواک و میتوالی [۸] بـه دسـت مـی آینـد. فرکـانس بیبعد oa به صورت زیر تعریف میشود: (۳) ao = roω/Vs
که در آن،ω وVs ، به ترتیب، فرکانس تحریک و سرعت مـوجبرشی در خاکاند. ضـرایب سـختی و میرایـی واحـد سـطح رامیتوان بهصورت قسمتهای حقیقی و موهـومی معـادلات (۱) و
(۲) نیز نوشت؛ یعنی، بهصورت زیر: (۴) ok = GsS1 /r

c = GsS2 /ωro (۵)
بنابراین برای به دست آوردن ثابتهـای فنـر و میراگـر در المانهـایکلوین، این ضرایب، k و c، در سطح المان مربوطه ضرب میشوند.

۲-۳- بارگذاری و تحلیل
پارامترهای هندسی مدل که در تحلیل استفاده شدهاند، به صورت بـی بعـد نمـایش داده مـ یشـوند. ایـن پارامترهـا کـه بـا عمـق

شکل ۵- صحت سنجی مدل بسط داده شده با تحقیق النگار و شهاب [۶]

گودال،d ، بیبعد شدهاند عبارتاند از : Xt/d، نسبت فاصله اولینگودال تا لبه فونداسیون به عمق گـودال؛x/d ، نـسبت موقعیـتنقاط روی سطح خاک به عمق گودال وs/d ، نسبت فاصله بـیندو گودال به عمق گودال. لازم به ذکر است که در مدل اجـزای محدود، عمق گودال برابر ۶ متـر و نـصف عـرض فونداسـیون،مطابق شکل (۱)، برابر ۳ متر بوده است.
بارگذاری بهصورت یک پالس مستطیلی با دامنه ۲ مگانیوتن ومدت زمان ۱۰ میلی ثانیه اعمـال مـیشـود، کـه بیـانگر بارگـذاریچکش خواهد بود. تحلیل دینامیکی خطی برای محاسبه پاسخ مدلبه این بارگذاری، در حالات با و بدون وجود گودال، انجـام شـدهاست و تاریخچه زمانی ارتعاش قائم در تعدادی از گرههای واقع بر سطح مدل بهدست آمدهاند و به این ترتیب حداکثر دامنـه ارتعـاشدر هر گره تعیین شده است. برای نمونه، شکل (۴)، پاسخ تاریخچه زمانی ارتعاش قائم نقطهای به فاصلهx/d=2.5 متر از لبه فونداسیونرا در حالتی که s/d=2 ،D/d=5 و Xt/d=1.5 است، نشان می دهد.
حالتی که در آنs/d=0 است، در حقیقت بیانگر وجود یـکگودال بـاز در مـدل اسـت کـه پـیش از ایـن، توسـط النگـار وشهاب [۶] مورد مطالعه قرار گرفته بود. منحنیهای به دست آمدهدر تحقیق حاضر که در بخش بعـدی نـشان داده مـیشـوند، درحالتs/d=0 ، با آنچه توسط پژوهشگران مذکور به دست آمـدهبود، مطابقت دارد، شکل (۵). به این ترتیـب صـحت مدلـسازیانجام شده در این تحقیق، تأیید می شود.

۳- بحث روی نتایج
با استفاده از پاسخ تاریخچه زمانی جابهجایی قـائم چنـدینگره در موقعیتهای مختلف،x ، روی سـطح خـاک، و در جلـویگودال اول، مابین گودالهـا و پـشت گـودال دوم حـداکثر دامنـهارتعاش نقاط مورد بررسی تعیین شدهاند. این کار برای وقتی کهگودالهای باز وجود داشته و یا هیچ کدام وجود نداشـته باشـند،انجام شده است و حداکثر دامنههای بـه دسـت آمـده از حالـتوجود گودالهای باز به حالت بدون وجود گودال نرمالیزه شده وبهصورت »نسبت کاهش دامنه« در مقابلx/d ، رسم شدهاند. این مراحل برای پارامترهـای مختلـف هندسـی، نظیـرXt/d ،D/d و
شکل ۶- اثر استفاده از دو گودال در کاهش ارتعاشات؛ D/d=5 و Xt/d=0.5 0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.5
1.0
0.5
0.0
3.0
2.0
2.5
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
x/d
Amplitude reduction ratio
s/d=0
s/d=0.5
s/d=1
s/d=1.5
s/d=2

سایت منبع


دیدگاهتان را بنویسید