55 تنش تسلیم (σy)
181.09 ضریب سخت شوندگی (K)
0.318 نمای سخت شوندگی (n)

میگیرد. در شکل (۲) لوله تغییرشکل یافته به اتـصالT ، نـشانداده شده است.

۲-۱- پارامترهای ورودی
پارامترهای ورودی در این فرایند شامل جنس لوله، ابعـاداتصال مورد نظر، ابعاد قالب و همچنین ابعاد پانچهـای مـوردنظر هستند که در ابتدا برحـسب نظـر و نیـاز طـراح انتخـابمـی شـوند. در مطالعـه حاضـر بـه منظـور مقایـسه بـا نمونـه آزمایشگاهی، پارامترهای ورودی مشابه نمونـه مطالعـه شـدهتوسط هوانگ و همکاران [۷] انتخـاب شـده اسـت. هندسـهمربوط به فرایند هیدروفرمینگ برای ابعاد قالب و لوله مطابقشـکل (۳) اسـت. لولـه از جـنس آلیـاز آلومینیـوم 6063-T5 انتخاب شده اسـت و خـواص آن مطـابق جـدول (۱) تعیـینشده است.
۲-۲- پارامترهای بارگذاری
فشار داخلـی، پـانچ محـوری و پـانچ متقابـل، سـه پـارامتربارگ ذاری، س ه پ ارامتر بارگ ذاری در فراین د هی دروفرمینگاتصالاتT شکل هستند. پارامتر اصلی در فرایند هیدروفرمینگ فشار داخلی است که مستقیما بر روی ظرفیت دستگاه و هزینـهتولید تاثیر میگذارد. به منظور جلوگیری از نازک شـدگی بـیشاز اندازه در طول فرایند از پانچ محوری به منظور هدایت جریانفلز به داخل قالب و از پانچ متقابل به منظور کنترل رفتـار تغییـرشکل د ر ناحیه آزاد قالـب اسـتفاده مـی شـود. طراحـی منحنـیتغییرات پارامترهای بارگذاری مستلزم شناخت دقیق هر یـک ازپارامترهای بارگذاری است، بنابراین ابتدا هر یک از پارامترهـایبارگذاری از به طور دقیقتری معرفی میشوند.

۲-۲-۱- فشار داخلی
از مهمترین پارامترهای فرایند هیدروفرمینگ، طراحـی ظرفیـتفشار داخلی اسـت . محققـان بـسیاری بـر روی طراحـی مناسـبتغییرات فشار در طول فرایند مطالعه و مسیرهای بارگذاری متفاوتی برای تولید قطعات در این روش ارائه کردند [۳-۶]. به طـور کلـیدو منحنی فشار داخلی خطی و نوسانی برای مسیر بارگذاری ارائـهشده است . طراحی مس یرهای بارگذاری بر اساس فـشار خطـی درمطالعه قبلی توسط نویسندگان انجام گرفت [۸] و در مطالعه حاضر صرفا رفتار تغییر شکل لوله در بارگذاری نوسانی مطالعه میشود.

شکل ۴- منحنی فشار نوسانی به همراه متغیرهای بارگذاری

جدول ۲- متغیرهای بارگذاری نوسانی
نماد واحد متغیر شماره
Pfinal Mpa فشار نهائی ۱
T s دوره تناوب ۲
∆P Mpa دامنه نوسان ۳

استفاده از میدان فشار نوسانی برای هیدروفرمینگ قطعات ابتداتوس ط م وری و همک ـاران [۹] پی ـشنهاد ش د و بهب ود قابلی ـت شکل پذیری لوله در بارگذاری نوسانی در فرایند بادکردگی۲ مطالعهشد. تاثیر بارگذاری نوسـانی در هیـدروفرمینگ قطعـاتT شـکلتوسط لوح موسوی و همکاران [۱۰] مطالعه شد. به طـور کلـی بـاتوجه به اینکه فشار در طول فرایند روند کاهشی-افزایشی بر رویلوله دارد، این عمل موجب ایجاد یک فرایند کار سـختی بـر رویمواد لوله میشود. لذا، موجب افزایش استحکام لوله و در نتیجه بـهتاخیر انداخت ن نازک شدگی در لوله منجر میشود. برای این پـارامترتوابع مختلفی ارائه شده است که در مطالعات [۹-۱۰] به آنها اشارهشد. بهترین تابع برای این پارامتر مطابق معادله زیر است:
(۱) (P =∆PSIN⎜⎝⎛

2Tπ t −Ty ⎠⎟⎞+ Py +⎜⎛⎝⎜

TPfinalfinal −−TPyy ⎟⎞⎟⎠(t −Ty تابع فوق در شکل (۴) نشان داده شده است. مطابق ایـن شـکلسه متغیر برای فشار خطی وجود دارد که به ترتیب شامل فـشارتسلیم، ز مان اعمال فشار تسلیم و فشار نهـایی اسـت. در فـشار نوسانی دو پـارامتر دوره تنـاوب و دامنـه نوسـان بـه عنـوان دوپارامتر اصلیاند. مطابق با مطالعات قبلـی انجـام شـده بـر روی

شکل ۵- منحنی جابه جایی پانچ محوری

جدول ۳- متغیرهای بارگذاری برای پانچ محوری
نماد واحد متغیر شماره
Smiddle mm جابه جایی اولیه پانچ محوری ١
Sfinal mm جابه جایی نهائی پانچ محوری ٢
Tmiddle s زمان جابهجایی اولیه پانچ محوری ٣

فرایند هیدروفرمینگ لولـهAA6063-T5 مقـادیر مناسـب بـرایفشار تسلیم و زمان اعمـال فـشار تـسلیم بـه ترتیـب برابـر ۵/۲ مگاپاسکال و ۲ ثانیه هستند. بنابراین، در مطالعـه فعلـی مقـادیرمربوط به این دو پارامتر ثابت در نظر گرفته شده است. بـه ایـنترتیب برای طراحی میدان فشار نوسانی، لازم است تا سه متغیرتعیین شوند که در جدول (۲) نشان داده شدهاند.

۲-۲-۲- منحنی جابه جایی پانچ محوری در هیدروفرمینگ اتصالاتT شکل به دلیل تقارن موجود،منحنی جابهجایی پانچهای محوری مشابه است و در مطالعاتصورت گرفته از یک نوع منحنی برای پانچها استفاده میشود.
در مطالعه فعلی از منحنی جابهجایی دو مرحلهای بهره گرفتـهشده است که مطابق شکل (۵) است. بر اساس این شکل، سـهمتغیر برای طراحی مسیر جابهجایی پانچ محـوری مـورد نیـازاست که به ترتیب جابهجایی گام اول پانچ و زمان مربـوط بـهآن و موقعیت نهایی پانچ محوری به عنوان متغیر سوم است که در جدول (۳) مشخصات مربوط به ایـن متغیرهـا آورده شـدهاست.

شکل ۶- مسیر جابهجایی پانچ متقابل با متغیرهای مربوطه

H
max

در

عموما

ضخامت

مینیمم
دهد

می

رخ

نواحی

این

H

سایت منبع

max

در

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

عموما

ضخامت


دیدگاهتان را بنویسید