برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان archive-A-10-24-21-f2a49c2-1

١- مقدمه در چند دهه اخیر، پیشرفتهای زیادی در زمینـه شـبیهسـازیفرایندهای شکلدهی فلـزات بـه کمـک روش اجـزای محـدودحاصل شده است. استفاده از نـرمافزارهـای تجـاری بـه منظـور طراحی و بهینه کردن فرایندهای شکلدهی بـه صـورت رقـابتیگسترش ادامه مطلب…